ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se privátní ortopedická klinika ORT – ART, s.r.o. se sídlem na adrese Petřvald, Šenovská 1829, PSČ: 735 41 („Klinika“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Kliniku vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky www.ort-art.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu s Klinikou či nikoliv.

Užíváním Webových stránek Kliniky berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se dle GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE KLINIKA ZPRACOVÁVÁ

Klinika o Vás může shromažďovat následující osobní údaje:

 

 • Osobní údaje, které Klinice sami sdělíte

 

Takovými osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném osobním dotazníku při návštěvě Kliniky, a údaje které jsou uvedeny ve Vaší zdravotnické dokumentaci, zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, místo narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, zdravotní stav, popis zdravotních potíží, popis léčby, popis operačních zákroků a následků léčby a další informace obsažené ve zdravotnické dokumentaci. Tyto osobní údaje bude Klinika zpracovávat výlučně za účelem poskytnutí zdravotní péče a za účelem evidence pacienta a jeho zdravotnické dokumentace.

 

Každý návštěvník Webových stránek může dále Klinice položit obecný dotaz či zaslat žádost prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na Webových stránkách. Osobní údaje, které návštěvník ve formuláři uvede (zejm. jméno, příjmení, údaj o zdravotním pojištění, město, stát, telefonní číslo, e-mail a další informace uvedené v samotné zprávě), bude Klinika zpracovávat výhradně za účelem poskytnutí požadované služby, zodpovězení dotazu či vyřízení žádosti.

 

 

 • Informace, které o Vás Klinika shromažďuje sama

 

Při návštěvě Webových stránek může Klinika shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn jejich řádný a pohodlný provoz. Jedná se zejména o typ/verzi prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách, jméno domény, dříve navštívené webové stránky a jednotlivé podstránky navštívené na Webových stránkách.

 

Tyto osobní údaje Klinika využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto informace nejsou kombinovány s žádnými jinými daty a nejsou předávány žádné třetí osobě.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás Klinika získá mohou být předávány třetím osobám, které pro Kliniku zajišťují některé poptávané služby. Klinika předává osobní údaje pouze těm zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů a tyto osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu mohou mít přístup k osobním údajům zejména poskytovatel účetnictví, poskytovatel IT služeb, bezpečnostní agentura a provozovatel bezpečnostního kamerového systému.

Nad rámec výše zmíněného Klinika dále předává osobní údaje zejména zdravotním pojišťovnám, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům Klinika přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Kliniky proti neoprávněné manipulaci.

Zaměstnanci Kliniky jsou dále vázány povinností mlčenlivosti, kterou jim ukládá zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klinika uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí vyžádané zdravotní péče, či jiné služby, vždy však v souladu se zvláštními právními předpisy, které stanoví délku uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích částí.

V případě, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výlučně na základě souhlasu, bude Klinika zpracovávat osobní údaje po dobu trvání souhlasu.

COOKIES

Klinika využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu, které jsou odesílány ze serveru Kliniky do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek mohou být zaslány zpět na server Kliniky Tím cookies umožňují Klinice rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Klinika využívá následujících druhů cookies:

 1. technické cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;
 2. relační cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy opustíte Webové stránky;
 3. permanentní cookies, které umožňují jedinečnou (anonymní) identifikaci konkrétního subjektu údajů, jeho přístup na Webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních cookies je pak rozpoznán konkrétní subjekt údajů při opakované návštěvě Webových stránek. Permanentní cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity subjektů údajů na Webových stránkách; a
 4. reklamní cookies, které umožňují jednotlivým subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých cookies do daného reklamního systému.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení vašeho prohlížeče. V nastavení je rovněž možné změnit preferenci ukládání cookies tak, aby určitý typ cookies nebyl ukládán, případně nebyly cookies ukládány vůbec. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Klinika neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu Webových stránek, který byl přebraný od třetích stran či za ochranu osobních údajů při návštěvě těchto stránek.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Klinikou Vám náleží následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 3. právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů;
 6. právo získat osobní údaje, které jste Klinice poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Kliniky, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailové adrese [⦁]

ORT – ART, s.r.o.

Šenovská 1829

735 41 Petřvald