Služby

Anesteziologie a léčba bolesti

Filozofií celého úseku anesteziologie je: maximální komfort a minimální zátěž pacienta.

Medicínský obor ARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) se zabývá prováděním různých forem celkového a lokálního znecitlivění a kontrolou a léčbou poruch životních funkcí pacientů během operačních výkonů na operačním sále nebo na specializovaných lůžkových odděleních. Další náplní oboru je léčba akutní nebo chronické bolesti fyzikálními, farmakologickými nebo jinými postupy.

Pro všechny operační obory v rámci kliniky ORT ART zjišťujeme anesteziologický servis dle požadavků operatéra. jednotlivé operační výkony jsou prováděny v celkové nebo lokální anestezii nebo v kombinaci obou metod.

Anestezii provádí erudovaní lékaři a sestry, kteří jsou schopni nabídnout optimální přístup s přihlédnutím na povahu operačního výkonu a osobnost pacienta. Využívají široké spektrum postupů a farmak s důrazem na bezpečnost a pohodlí pacienta jak během operace, tak v pooperačním období, a jsou schopni adekvátně řešit možné komplikace během celého pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení.

Léčbou bolesti v časné pooperační době se zabýváme u všech pacientů. S cílem co nejvíce snížit pooperační bolestivost je vybírána i anesteziologická metoda. U většiny pacientů je dlouhodobé snížení bolestivosti zajištěno použitím technik lokální anestezie. Pro další analgetizaci postačuje perorální příjem neopiátových analgetik. Někteří pacienti nevyžadují analgetika vůbec.

Pacienti s chronickou dlouhodobou bolestí jsou léčeni farmakologickými i nefarmakologickými postupy při využití multidisciplinárního přístupu. Komplexní terapie zahrnuje systémové a lokální podávání analgetik nebo podpůrných léků včetně invazivních postupů, aurikuloterapie, myoskeletární medicíny a jiných metod.

Používané postupy:

  • Celková anestezie 

především TIVA (intravenózní – nitrožilní anestezie) se spontánní, prohlubovanou či řízenou ventilací. Dýchací cesty jsou zajištěny obličejovou nebo laryngeální maskou, nebo endotracheální trubicí.

 

celkova anestézie

 

  • Lokální anestezie
    • neuroaxiální blokáda (epidurální nebo subarachnoideální)
    • blokáda nervových pletení (brachiální nebo lumbosakrální)
    • blokáda jednotlivých nervů
    • infiltrační nebo okrsková blokáda

 

Lokálna Anestézie